Brigada zračne obrambe in letalstva

Objavil Jure Mikelj, 29. april 2009

he.jpgZgodovina slovenskega vojaškega letalstva sega v čas Rudolfa Maistra, ko sta bili leta 1918 ustanovljeni ljubljanska in mariborska letalska stotnija. Kasneje so Slovenci vse do osamosvojitve leta 1991 služili v oboroženih silah jugoslovanske državne tvorbe. Prav v slovenski osamosvojitveni vojni izvirajo korenine sedanjih enot zračne obrambe in letalstva (ZOL) Slovenske vojske (SV). Razvoj in preoblikovanje SV sta vplivala na proces oblikovanja posameznih enot in sistema obrambe zračnega prostora.1

Zgodovina
Enote ZOL
Temeljni elementi ZOL so nadzor zračnega prostora, zračna obramba in vojaško letalstvo. Njihovi zametki so iz časa slovenske osamosvojitvene vojne, ko so se pojavile potrebe po tovrstnih zmogljivostih. Iz takšnih temeljev so bile potem uradno ustanovljene posamezne enote ZOL.

Enota za nadzor zračnega prostora, 16. bataljon za nadzor zračnega prostora (16. BNZP), je bila ustanovljena 2. junija 1992. Njeni začetki segajo v leto 1991, ko se je med slovensko osamosvojitveno vojno v okviru zračne obrambe Teritorialne obrambe (TO) oblikovala Služba za nadzor zračnega prostora (SNZP), ki je skupaj z že obstoječo mrežo VOP (vizualno opazovanje prostora) skrbela za celovit nadzor zračnega prostora. Prvi radar SNZP je bil namerilni artilerijski radar, ki je začel delovati 7. julija 1991. Enota je leta 1991 in 1994 dobila v uporabo dva radarska sistema dolgega dosega AN/TPS-70 in leta 1996 osem radarskih sistemov kratkega dosega EL/M2106 HEE, ki so bili v letih 2005 in 2006 modificirani (EL/M2106 NG). Od konca leta 1999 je v Centru za nadzor in kontrolo zračnega prostora (CNKZP) v uporabi oprema ASOC (Air Sovereignty Operations Center). Lansko leto je bila razkrita zamenjava za obstoječa radarska sistema dolgega dosega, tako da naj bi enota predvidoma  do leta 2011 prevzela dva radarja podjetja Thales Raytheon verzije ground master 403. Enota je vse od ustanovitve do danes ohranila formacijo ravni bataljona.

Enota zračne obrambe, 9. brigada zračne obrambe (9. BRZO), je nastala 7. julija 1991. Med vojno so pripadniki TO s protiletalskimi topovskimi orožji in lahkimi prenosnimi raketnimi sistemi sodelovali pri blokadi objektov JLA (Jugoslovanska ljudska armada) in obrambi pomembnih objektov (letališče Brnik, televizijski oddajniki,…). Enota je imela pomembno vlogo tudi v času umikanja JLA iz Slovenije, saj je njihovo letalstvo ves čas preletavalo zračni prostor. Oborožitveni sistemi kratkega dosega so bili podedovani od TO ali zaplenjeni JLA in so jih predstavljala vlečna in samovozna protiletalska topovska orožja različnih modelov, kalibrov in izvora ter prenosni in samovozni lahki raketni sistemi (strela in igla). Leta 2001 je enota v oborožitev sprejela samovozni raketni sistem kratkega dosega roland II, ki je povezljiv z integriranim sistemom ZO Nata, zato danes predstavlja hrbtenico ZO v SV. Leta 2004, 1. oktobra, se je 9. BRZO preoblikoval v 9. bataljon zračne obrambe (9. BZO).

Začetki enote vojaškega letalstva segajo v leto 1991, ko sta med vojno major Jože Kalan in praporščak Bogomir Šuštar z lahkim helikopterjem SA-341 gazela prebegnila iz JLA na stran TO, ter ko so pri takratnem Republiškem štabu TO ustanovili razvojno skupino za oblikovanje letalsko-helikopterske enote. Do ustanovitve 15. brigade vojaškega letalstva (15. BRVL) je prišlo 9. junija 1992, ko je bila odobrena formacija brigade, v okviru katere sta bili pozneje ustanovljeni helikopterska in letalska eskadrilja ter šolska skupina. Helikopterska eskadrilja je sprva razpolagala s petimi helikopterji različnih tipov (SA-341, A-109, trije B-412). S hitrejšim razvojem SV, ki se je začel v sredini 90-ih let, sta se sestava in opremljenost takratne 15. BRVL začeli izboljševati in število zrakoplov je naraslo. V obdobju od leta 1994 do leta 1996 je enota prejela tri šolske helikopterje Bell-206 jetranger, pet večnamenskih helikopterjev Bell-412 EP, osem šolskih letal Zlin-242 L in dve šolski letali Zlin-143 L, transportno letalo Let-410 turbolet in tri šolska letala Pilatus PC-9, leta 1998 sta se pridružili še dve transportni letali Pilatus PC-6 turboporter in leta 1999 še devet šolsko-bojnih letal Pilatus PC-9M hudournik. Najnovejše pridobitve so štirje Eurocopterjevi večnamenski transportni helikopterji AS-532 AL cougar, ki so prispeli v enoto aprila 2003 in marca 2004, ter z začetkom letošnjega leta šolski helikopter Bell-206 jetranger. 15. BRVL je bila 8. novembra 2004 razpuščena in na njeni osnovi so bile z omenjenim dnem ustanovljene nove enote: 15. helikopterski bataljon (15. HEB), Letalska šola (LETŠ) in 107. letalska baza (107. LEBA).

Sistem obrambe zračnega prostora
Elemente ZOL oz. sistema obrambe zračnega prostora smo že spoznali. Kako pa so bili do sedaj povezani med seboj? Enote ZOL so namreč že delovale kot enovita struktura pod enotnim poveljstvom. Sprva so bile pod neposrednim poveljstvom Republiškega štaba TO, ki je kasneje postal Generalštab SV. V Doktrini vojaške obrambe iz leta 1995 je bilo omenjeno oblikovanje Korpusa vojaškega letalstva in zračne obrambe kot najvišjega operativnega poveljstva za poveljevanje s sistemom zračne obrambe in enotami vojaškega letalstva. Z preoblikovanjem SV je bilo junija 1998 ustanovljeno 1. operativno poveljstvo vojaškega letalstva in zračne obrambe, ki je delovalo do leta 2004, ko je bilo v skladu z novim preoblikovanjem SV ukinjeno.

Enote ZOL niso več sestavljale enovite strukture pod enotnim poveljstvom, saj so delovale pod različnimi poveljstvi ter na različnih ravneh poveljevanja in kontrole. 9. BZO, 16. BNZP in 15. HEB so bili neposredno podrejeni Poveljstvu sil SV, LETŠ je delovala v okviru Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje (PDRIU), LEBA s podrejenim letalskim transportnim oddelkom je bila podrejena Poveljstvu za podporo. Takšna razdrobljena struktura se je izkazala za neustrezno, saj je bil sistem poveljevanja in kontrole preveč razpršen, prav tako se je po celotni SV razdelil tudi specialistični kader. Posledično je bila onemogočena učinkovita integracija nacionalnega sistema obrambe zračnega prostora v združenem sistemu ZO zveze NATO (NATINADS – Nato Integrated Air Defence System).

Brigada zračne obrambe in letalstva – BRZOL
Prej omenjene težave so privedle do tega, da je bila s Srednjeročnim obrambnim programom 2007-2012 (SOPR/07-12) predvidena ustanovitev poveljstva BRZOL kot organa poveljevanja in kontrole podrejenih enot. Delovna skupina kot predhodnica poveljstva je pričela z delovanjem v juniju 2007 in pripravila vse potrebne akte vodenja in poveljevanja ter izvedla administrativne, materialne in logistične priprave. 1. februarja 2008 je poveljstvo prevzelo vse funkcije poveljevanja in kontrole nad podrejenimi enotami. S formiranjem BRZOL, ki je podrejen Poveljstvu sil SV, so združene vse enote ZOL pod enotnim poveljstvom v enoviti strukturi, tako da bo izvajanje nalog sistema obrambe zračnega prostora učinkovitejše in uspešnejše. Oblikovanje BRZOL je povezano s preoblikovanjem podrejenih enot in poveljstev ter združevanjem štabnih funkcij med bataljonsko in brigadno ravnjo. 12. februarja 2008 je bila v vojašnici Cerklje ob Krki še uradna slovesnost ob ustanovitvi enote, ki je ob tej priložnosti prejela bojni prapor.

Simbol enote odraža njeno dejavnost. Vrhnji del znaka zaokroža napis BRZOL, v podlagi je prikazan radarski zaslon, ki simbolizira nadzor zračnega prostora, nad njim sta dve raketi zemlja–zrak (kratkega in srednjega dosega), ki odražata zračno obrambo, nad raketama pa je abstraktno plovilo, ki predstavlja zrakoplov kot simbol letalstva.
Znak je oblikovan kot gotski ščit. Različica za službeno uniformo je na modri podlagi in obrobljena z odtenkom sive barve, različica za bojno uniformo pa je na zeleno rjavi podlagi in obrobljena z odtenkom svetlo rjave barve.

Brigado sestavljajo naslednje enote: poveljstvo, 16. BNZP, 9. BZO, 15. HEB, LETŠ, 107. LEBA, letalsko-tehnična enota (LETEHE) in četa za vojaški zračni promet (ČVZP). Enote so nastanjene v vojašnici Cerklje ob Krki,  le da je del sil razporejen na radarske položaje Ledinekov Kogel na Pohorju in Ljubljanski vrh nad Vrhniko (radarji dolgega dosega AN/TPS-70), v vojašnico Ivan Cankar Vrhnika (raketni sistem roland II) ter na vojaški del letališča Brnik (dežurna helikopterska posadka Bell-412 in CNKZP).

Poslanstvo BRZOL je izvajanje nadzora in zaščite slovenskega zračnega prostora, stabilizacijskih nalog v operacijah kriznega odzivanja ter sodelovanje v sistemu zaščite, reševanja in pomoči. Glavne naloge poveljstva so: poveljevanje in nadzor podrejenih enot v miru, krizi in vojni, zagotavljanje in preverjanje zahtevane stopnje pripravljenosti in usposobljenosti podrejenih enot za delovanje, administrativna in logistična podpora podrejenim enotam, sodelovanje s civilnimi in drugimi vojaškimi organizacijami, načrtovanje in izvedba mobilizacije podrejenih enot, zagotavljanje častnikov za povezavo za nacionalni zračni operativni center in kadra za popolnitev delovnih mest poveljstva letalske komponente v zavezništvu.

16. BNZP
Enota je namenjena za neprekinjen, 24 urni, operativni nadzor in kontrolo slovenskega zračnega prostora, prenos podatkov uporabnikom o razmerah v zračnem prostoru ter za vodenje izvajanja nalog v zračnem prostoru. Bataljon je od vstopa Slovenije v zvezo NATO pod operativno kontrolo CAOC-5 (Combined Air Operations Center-5), ki je sestavni del integriranega sistema zračne obrambe NATINADS in opravlja naloge v skupnem zračnem prostoru zavezništva.

BNZP sestavljajo poveljstvo, poveljniško-logistična četa, CNKZP, radarska četa kratkega dosega, radarski postaji (RP 1, 2) z radarskimi sistemi dolgega dosega in radarski vod dolgega dosega.

Bataljon ima v operativni uporabi dva radarska sistema dolgega dosega AN/TPS 70 (v prihodnje ground master 403) in modificirane radarje kratkega dosega EL/M2106 NG, ki zagotavljajo popoln nadzor zračnega prostora. CNKZP uporablja sistem ASOC, ki omogoča dograjevanje in se ga stalno posodablja, ter komunikacijski sistem Freqventis.

9. BZO
Enota je namenjena za zračno obrambo elementov bojne razporeditve enot SV oz. pomembnih objektov in dogodkov na območju Slovenije ter izvajanje nalog zaščite slovenskega zračnega prostora. Opremljanje bataljona s sodobno opremo C2 (Command and Control) bo po potrebi omogočalo integriracijo bataljona kot celote ali posameznih baterij v integrirani sistem obrambe zračnega prostora Slovenije in zveze NATO (NATINADS).

Bataljon sestavljajo poveljstvo, poveljniško-logistično baterija, dve lahki raketni bateriji ZO, lahka samovozna baterija ZO in raketna baterija roland.

Omenjene enote so oborožene in opremljene z lahkimi prenosnimi raketnimi sistemi igla (LPRS igla), lahkimi samovoznimi topovskimi orožji BOV3-M55A4, raketnim sistemom roland II, opazovalnim radarjem giraffe in mobilnim taktičnim operativnim centrom.

15. HEB
Enota je namenjena za zagotovitev delovanja enot SV (Combat Service Support – CSS). Bataljon ima tudi omejene zmogljivosti za bojno podporo  (Combat Support – CS) enotam SV v nuji, predvsem z uporabo oborožitve namenjene lastni zaščiti pri podpori delovanja s helikopterji. Skladno z opremljenostjo sodeluje pri iskanju in reševanju (Search and Rescue – SAR) vključno z zmogljivostjo za bojno iskanje in reševanje (Combat Search and Rescue – CSAR) s helikopterjem. V sistemu zaščite in reševanja opravlja naloge gašenja, reševanja v gorah in nujne evakuacije državljanov z območij prizadetih v naravnih nesrečah. Bataljon opravlja zelo pomembne naloge tudi na civilnem področju, saj pomaga civilnim strukturam in organizacijam.

Bataljon tvori poveljstvo, dva helikopterska oddelka B-412 in helikopterski oddelek AS-532 AL cougar.

15. HEB ima v svoji sestavi osem večnamenskih helikopterjev Bell-412 in štiri večnamenske transportne helikopterje AS-532 AL cougar.

LETŠ
LETŠ je nosilec šolanja pilotov letal in helikopterjev ter drugega letalskega strokovnega osebja. Štipendistom in ostalim slušateljem nudi izhodiščne pogoje za pridobitev osnovnih licenc letalskih poklicev, kakor tudi posebnih letalskih pooblastil. LETŠ izvaja: selektivno letenje kandidatov za pilote SV, osnovno in nadaljevalno letalsko usposabljanje pilotov SV na letalih in helikopterjih, teoretično letalsko usposabljanje do nivoja dovoljenja prometnega pilota letal in helikopterjev, usposabljanje za učitelje letenja na letalih in helikopterjih, strokovno usposabljanje letalskih tehnikov in inženirjev, osnovno bojno usposabljanje pilotov letal, taktično usposabljanje pilotov letal in helikopterjev, združeno usposabljanje različnih rodov SV ob uporabi letalskih sil.

Šolo gradijo naslednji elementi: poveljstvo, trije oddelki šolsko-bojnih letal PC-9, dva oddelka šolskih letal zlin, oddelek šolskih helikopterjev B-206 in šolski padalski oddelek.

Piloti učenci opravljajo osnovno in nadaljevalno šolanje na osmih letalih Zlin-242, dveh Zlin-143 in enajstih Pilatus PC-9/PC-9M ter štirih helikopterjih Bell-206.

107. LEBA
107. LEBA je namenjena za zagotovitev in podporo delovanja enot ZOL, oskrbo in vzdrževanje letališč in letalskih enot SV ter naloge podpore države gostiteljice (HNS – Host Nation Support) na letališču Cerklje ob Krki. LEBA bo upravljala vojaško letališče Cerklje ob Krki in vojaški del letališča Brnik.

V sestavi LEBA je poveljstvo, četa za podporo letenja, logistična enota letališč, enota za varovanje letališč ter četa za komunikacijske, informacijske in navigacijske sisteme.

Razvoj letališča Cerklje ob Krki bo potekal skladno s projektom razvoja in izgradnje letališke infrastrukture. Hkrati se bodo razvijale zmogljivosti za lastne potrebe in potrebe HNS.

LETEHE
LETEHE je enota za načrtovanje in izvajanje vzdrževanja letal, helikopterjev ter materialnih sredstev na I. in II. stopnji v sodelovanju z zunanjimi izvajalci.

ČVZP
ČVZP izvaja kontrolo zračnega prometa, zagotavlja vremenske podatke in letalske informacije drugim enotam BRZOL.

Kaj prinaša jutri?
Z ustanovitvijo BRZOL ni konec sprememb na področju ZOL, saj je pred enoto dinamično obdobje, ki ga bo zaznamovalo dokončno oblikovanje podrejenih enot, nakup in posodobitev opreme in oborožitvenih sistemov, izgradnja infrastrukture, popolnitev z ustreznim kadrom ter naloge v operacijah kriznega odzivanja.

Načrtovana je združitev štabnih funkcij, ki se bodo prenesle na brigadno raven, s čimer se bo zmanjšal obseg teh funkcij na ravni podrejenih enot, ki so do sedaj delovale ločeno pod različnimi poveljstvi. V kratkem se bo 15. HEB preoblikoval v 15. bataljon za zračni transport (15. BZTRA), tako da se bodo helikopterjem pridružila tudi transportna letala Let-410 turbolet in Pilatus PC-6 turboporter, ki so trenutno podrejena 107. LEBA (letalsko-transportni oddelek).

Postopek nakupa taktičnega transportnega letala je bil ustavljen zaradi nesreče letala CASA C-295 na Poljskem. Naj spomnimo, da je bila ponudba podjetja EADS CASA, letalo C-295, ocenjena kot ugodnejša od podjetja Alenia Aeronavtica, letalo C-27J spartan. Večkrat je že bilo omenjeno, da se tovrstna zmogljivost nujno potrebuje, a je zaenkrat usoda nakupa še neznana. Pripravljena je dokumentacija za projekt nadgradnje transportnih helikopterjev cougar. Opremo in oborožitev bo potrebno prilagajati geografskim vplivom okolja, v katerem bo SV opravljala naloge v operacijah kriznega odzivanja (Afrika, Azija). SOPR/07-12, dokument se obnavlja na dve leti, zato je pričakovati spremembe (finančna in gospodarska kriza), predvideva še naslednje:
• do konca leta 2010 premestljivim zračnim silam zagotoviti ustrezen komunikacijski in informacijski sistem za potrebe C2,
• do konca leta 2012 uvesti novo oborožitev in glavno opremo bataljona zračne obrambe za zagotovitev zračne obrambe bataljonske bojne skupine,
• raketni sistem ZO roland bo v uporabi do poteka življenjske dobe, po letu 2012 bo zamenjan z raketnim sistemom srednjega dosega,
• do konca leta 2010 vzpostaviti zmogljivosti helikopterskega taktičnega zračnega transporta in medicinske evakuacije,
• po letu 2012 začeti z modernizacijo helikopterskega bataljona s srednjimi helikopterji,
• do konca leta 2008 zagotoviti IFF opremo v vseh zrakoplovih, ki so namenjeni za sile visoke stopnje pripravljenosti, ostale zrakoplove, ki bodo namenjeni za operacije zveze  NATO, opremiti po letu 2012.

Po načrtih poteka obnova vojašnice Cerklje ob Krki, ki trenutno omogoča delovanje enot v sedanjem obsegu, a skladno z načrti se bodo potrebe povečale, zato bo temu sledila tudi prenova. Izvaja se tudi projekt posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki, ki bo dobilo novo podobo z obnovo in izgradnjo infrastrukture letališča (letališke ploščadi, hangarji, objekti, vzletno-pristajalna steza, navigacijske naprave, prometna, komunalna in energetska infrastruktura), zmogljivosti bodo namenjene tudi civilnemu prometu.

Skupna sestava brigade naj bi obsegala 1500 pripadnikov, od tega 800 stalne sestave, večina enot bo popolnjena tudi s prostovoljno pogodbeno rezervo. Z problematiko odhodov iz SV so se srečali tudi v enotah ZOL, od koder je odšlo največ vojakov, pilotov in letalskih tehnikov. Sedanja formacijska struktura je narejena skladno z razpoložljivimi možnostmi, kar pomeni pomanjkanje pripadnikov, a s prihodom novega kadra bi se sestava enot ustrezno povečala. Glede števila pilotov naj omenimo, da je normativ v svetu dva do trije piloti na plovilo. Za izboljšanje stanja so bili sprejeti ukrepi na vseh ravneh, njihove učinke pa bo pokazal čas, čeprav je jasno, da samo povečanje plač ne bo prineslo rešitve. Gotovo bo potrebno oblikovati vizijo LETŠ in pilotov letal in s tem bodo dobile epilog različne ideje – ponudba zmogljivosti LETŠ za šolanje pilotov partnerskih držav, nakup bojnih letal, način varovanja integritete slovenskega zračnega prostora (air policing).

Ob stoletnici slovenskega letalstva:

simbol.jpg

bnzp.jpg

zo.jpg

lets.jpg

leba.jpg

 1. Prispevek je bil objavljen v Reviji Obramba, marec 2008, 40 (3): 7-10. []

Tags:

Filed Under: Slovenija

Comments (47)

 

 1. Jure Mikelj Jure Mikelj je rekel/-la:

  Ministrica za obrambo se je v Bruslju udeležila srečanja ministrov za obrambo EU ob robu zasedanja Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose (GAERC). V pogovoru z novinarji je omenila, da je Slovenija v okviru Evropske obrambne agencije (EDA) posebej podprla helikoptersko iniciativo, ker je bila sprejeta odločitev, da bomo štiri transportne helikopterje nadgradili tudi s sredstvi skupnih fondov, ki so znotraj EDA. To pomeni tudi odločitev, da bodo uporabljeni v bodočih operacijah.

 2. Cougar Cougar je rekel/-la:

  Že v SOPR piše da se 2011 nameni 1 srednji transportni helikopter ter 2 večnamenska, za potrebe MEDEVAC.
  Po logičnem sklepanju gre za deployment 1 Cougarja v MEDEVAC konfiguraciji z 2x B-412 za “combat support” v Afganistan.

  Sicer so Kanadčani v Afganistanu prisotni z svojimi Griffoni ( vojaška oznaka za B412 ), vendar sem sam mnenja da takšen support ne predstavlja dobre varnosti.

  Francoska kombinacija EC-725 z 2x EC Tigre… ok..
  Samo naša kombinacija…hm..

  Tudi glede morebitnega deploymenta se mi postavlja kup vprašanj?

  Je SV sposobna kadrovsko zagotoviti ekipo za 6mesečni deployment?

  So slovenske posadke usposobljene za letenje v peščenih območhih. (tu mislim predvsem na “brown-out” pri pristajanju/vzletanju iz peščenih območij?….

  Glede na to, da se je rod letalstva v SV zadnja leta skorajda namensko uničeval, tendenca slabšanja stanja pa se ne ustavlja, me zanima še vaš pogled na vso zadevo. Kako vi vidite rod letalstva v SV v prihodnosti?

 3. Cougar Cougar je rekel/-la:

  Še en popravek. Normativ po svetu je 2-3 posadke na plovilo. Ne samo piloti.
  Posadko pa pri nas predtavljajo 3 člani. 2 pilota in tehnik letalec. Se pravi, po standaru gledano rabimo 6 ljudi na en zrakoplov.

 4. Matej Fugina Matej Fugina je rekel/-la:

  Moje mnenje je, da je Slovenska vojska s svojimi piloti in letalskim osebjem vrhunsko usposobljena za bojevanje in transport v gorah, kar so že večkrat dokazali v skupnih vojaških vajah in usposabljanjih. To znanje je za gorati Afganistan zelo dragoceno, se pa strinjam, da ni nobenega znanja (vsaj uradno se o tem nikoli ni govorilo) letanja v peščenih območjih, kaj šele v peščenem viharju.

  Glede kadrovskega menedžmenta je pa tako: HIPOS (trenutno četa 20. MotB) je v očeh javnosti edini legitimni razlog, da vojsko sploh imamo. Helekopterji Slovenske vojske so nepogrešljivi pri transportu HIPOS-a in v strukturah zaščite in reševanja. Da se težišče prenese v operacijo kriznega odzivanja…ne vem, ali je zunanjepolitična drža RS res vredna popolne izgube javne podpore vojski v državi.

  Kompromis bi bil, da bi Slovenska vojska (BRZOL) zagotovila inštruktorje, ki bi ljudi z izkušnjami iz Afganistana naučili dodatnih veščin pristajanja v gorah. Imamo inštruktorje, ki so med boljšimi, vendar naj ostanejo inštruktorji (ker smo kadrovsko podhranjeni). Oziroma če biblijsko karikiram: ne daj lačnemu človeku ribe, ampak ga nauči ribolova.

 5. Matej Fugina Matej Fugina je rekel/-la:

  Aha, še prihodnost letalstva (moje mnenje):
  Slovenska vojska končno sledi globalnim trendom v razvoju oboroženih sil; informacijsko se premikamo v smer razpršenega bojevanja (t. i. swarming), razvijamo zmogljivosti združenega bojevanja rodov in sile usmerjamo v operacije kriznega odzivanja.

  Rod letalstva ima v teh tendencah oziroma trendih ogromen potencial, vendar ne s tovrstno vojaško doktrino. V LBBS in SBBS Pilatusi nekako nimajo prihodnosti v združenem bojevanju rodov, nudijo kvečjemu zračno podporo. Potrebno bo narediti odločitev, ali razvijati skupne sile rodov ali ohranjati te smernice bojnih skupin, kjer letalstva (v smislu fixed wing) ni, oziroma so le helikopterji.

  Druga stvar je zračna mobilnost oziroma premestljivost. Bojne skupine odlikujeta prav ta, vendar trenutno le v združenih namenskih strukturah, lastnega strateškega transporta nimamo. Tu bo zopet potrebno potegniti črto: ali bo BRZOL dobila status rezerve za primer vojne (kot npr. artilerija in tanki) in bo imela le vod ZO v BBS, ali bo šla v popolnoma drugo smer in se bo popolnoma integrirala v vojaško strukturo združenega bojevanja rodov (kar bi bilo edino razumno).

  In še zadnji tender razvoja so brezpilotna letala. Slovenska vojska je tudi na to pot končno stopila, kaj bo iz tega, pa bo pokazal čas.

  Zaključek je torej, da je skrajni čas, da Slovenska vojska neha govoriti eno in delati drugo. Pa ne le vojska, tudi politika. Ko je Kresalova na posvetu v Brdu govorila o humanitarni pomoči v operacijah kriznega odzivanja (OKO) mi je postalo slabo. Potrebno si bo nehati zatiskati oči in predstaviti skupno strategijo nastopanja v mirovnih operacijah. Na to pot smo končno šli – vendar po kolikem času??? In ko bo strategija predstavljena, se bo implementirala v doktrini. Takrat se bo končno končala praksa pošiljanja pehotnih motoriziranih bataljonov v OKO in hkrati “nategovanja” ostalih rodov, kako pomembno vlogo imajo pri “obrambi domovine”. In popolnoma enaka prihodnost čaka letalstvo: osmislitev.

 6. Cougar Cougar je rekel/-la:

  Kar se tiče fix-wing avijacije je tako ali tako jasno, da tu ni pričakovati razvoja, vsaj v bojnem smislu ne.

  Drugo je taktrični transport ter seveda osnovno šolanje. Prvega je potrebno razviti in zagotoviti določene zmogljivosti. Osnovno šolanje je pravtako potrebno ohraniti ter razvijati dalje. Strateški transport se bo pač zagotavljal z zakupom C-17.

  V enem od starih SOPR je bilo govora o vspostavitvi večnamenskega helikopterskega bataljona, katerega naj bi sestavljali srednji večnamenski helikopterji, srednji transportni in 12 bojnih.

  Kakšni so sodobni trendi glede bojnih helikopterjev? Kaj menite o vpostavitvi te bojne komponente v SV?

 7. Matej Fugina Matej Fugina je rekel/-la:

  Glede strateškega transporta se mi nenehno poraja vprašanje o njegovi dejanski smiselnosti. Strateški transport in nacionalne zmogljivosti hitrega premeščanja in mobilnosti so v 21. stoletju ključne, vendar je za potrebe OKO strateški transport v smislu C-17 nesmiselen, ker je za celoten kontingent še vedno premajhen in je v vsakem primeru potrebno koristiti skupne zmogljivosti (npr. ukrajinski transport). Potem se kar naenkrat javnost vpraša, zakaj nakup takega transportnega letala (ki je reakcijski) in podpora OKO spet pade – ker se spet denar namenja stabilizacijskemu delovanju in ne nacionalni obrambi (javnosti je regionalna varnost kakopak nekaj samoumevnega).

  Na tem mestu bi raje naredil kompromis in šel v smer VTOL, npr. V-22, ki ga dejansko lahko uporabiš v nacionalni obrambi, zagotavlja hiter taktični transport, je zmožen prenosa motorizirane izvidniške enote in pristaja kjerkoli, kar je za državo z dvema asfaltiranima/cementiranima letališčoma nujno.

  Z bojnimi helikopterji je pa podobna zgodba. Slovenija jih nedvomno ne potrebuje. Bojni helikopterji so izključno ofenzivno orožje, ki ga Slovenska vojska ne potrebuje niti za nacionalno obrambo niti za OKO (razen če se nameravamo v prihodnosti pridružiti kolegom na jugu Afganistana). Če se že zagotavlja bojna sredstva, bi morala biti v interesu slovenske nacionalne obrambe zračna suverenost, ki pa je z bojnimi helikopterji ne moreš zagotavljati, kvečjemu s prestrezniki. Za tak majhen prostor je seveda zopet pogoj VTOL.

  Upoštevajoč tendence nove ministrice, strateškega pregleda obrambnega resorja (SPOR), gospodarske “krize” (recesije) in javne podpore sem prepričan, da bo šlo v kompromis med zaščito in reševanjem ter vojsko. Vse prevečkrat smo namreč pokazali, da smo kljub nekim transportnim zmogljivostim v boju zoper kraške požare še vedno dokaj nemočni. Zaščita in reševanje nimata ustreznih lastnih zmogljivosti, prostovoljni gasilci niso v pravi meri integrirani v sistem. Dokler teh pomankljivosti SPOR ne odpravi, so bojni helikopterji le mokre sanje kakega Jelinčiča.

 8. Jure Mikelj Jure Mikelj je rekel/-la:

  Še ena varianta, ki pa je neuradna: Američani bi vzeli falcona in pilatuse ter v zameno dali herculesa. Več: Dnevnik

 9. Matej Fugina Matej Fugina je rekel/-la:

  V tem primeru lahko Slovenska vojska zapre Letalsko šolo in bazo in se odreče zračnim zmogljivostim.

 10. Cougar Cougar je rekel/-la:

  Zakaj bi zaprla letalsko šolo? Pilatusi niso hrbtenica letalske šole… Glavnina šolanja poteka na Zlinih in Jetrangerjih.

  Zgornja ponudba je zanjimiva. Rešimo se “neprespektivnega” dela letalstva ter pridobimo nujno potrebno komponento.

 11. Matej Fugina Matej Fugina je rekel/-la:

  Pripomba je letela na tako drastično zmanjšanje pilotov. Četudi izšolaš določeno število pilotov na Zlinih, jih ne moreš nato postaviti v pisarno.

 12. Matej Fugina Matej Fugina je rekel/-la:

  Pripadniki madžarskih oboroženih sil zopet pri nas na usposabljanju v letenju v goratih območjih, z namenom pridobivanja dragocenih izkušenj za Afganistan, kjer bodo bodisi delovali s transportnima helikopterjema v večnacionalni helikopterski skupini v Kabulu bodisi poslali inštruktorje uriti afganistansko vojsko (ker imajo tudi helikopterje Mil-24).

  Naj ponovno opozorim, da je neracionalno, da Slovenska vojska uri tuje oborožene sile, ki nato to znanje prenašajo naprej, pri čemer se kvaliteta zmanjšuje. Razlog, da Slovenska vojska urjenja in usposabljanja ANA ne izvede sama, pa je opisan zgoraj in pri njem bo ostalo, vse dokler bodo slovenski “strokovnjaki” sanjali o bojnih helikopterjih.

 13. Matej Fugina Matej Fugina je rekel/-la:

  Slovenska vojska bo po zadnjih informacijah strateško trasportno letalo delila skupaj z dvanajstimi državami solastnicami. Projekt obsega nakup treh letal C-17 globemaster III (turboreakcijski motor v primerjavi s herculesom, ki je propelersko letalo), pri čemer bo Slovenska vojska koristila 60 ur letenja letno.

  Vsekakor pametna odločitev, saj z lastnim strateškim transporterjem Slovenija nima kaj početi in bi bili stroški vzdrževanja preveliki (spomnimo se falcona), poleg tega gre za bistveno večje letalo, kot je predvideni C-130 hercules (20 t v primerjavi s C-17, ki ima nosilnost 77 t). najpomembnejše pa je: gre za dolgoročni projekt (25 – 30 let), ki ne bo zastaral (v primerjavi z SKOV 8×8, ki jih nove doktrine že izrinjajo, mi pa še vedno vstrajamo pri njih).

 14. Cougar Cougar je rekel/-la:

  Za strateški transport vredu… samo slovenija še vedno potrebuje lažje transportno letalo tipa C-27J če misli kdaj koli delovati v večjem številu še kje drugje kot na balkanu.
  Z zakupom ur na C-17 smo ugodno rešili prevoz težke opreme za delovanje. Še vedno pa potrebujemo letalo, ki je zmožno evakuirati moštvo iz nekega področja, ga menjavati ko pride do rotacije, ga oskrbovati in v manjšem obsegu tudi premeščati. Glede na te potrebe, bi bile ure naleta predvidene za te naloge lahko upravičljive ter posledično upravičen strošek nabave in vzdrževanja tovrstnega letala.

  S potrpežljivostjo čakam da bo javno objavljen dokument SOPR , ker me resno zanima “nova vizija” ter nadaljni razvoj na področju letalstva, še posebaj zato ker bodo po vrjetnosti deli tega močno vezani kot podporni element bojnim skupinam, čeprav ni predvideno, da bi delovali kot del teh skupin, kljub temu da z enim helikopterjem in ekipo doprinesemo 50% t.i. Nato točk glede na cel pehotno-motorizirani bataljon.

 15. Jure Mikelj Jure Mikelj je rekel/-la:

  RTV SLO (prispevek): Perspektive slovenskega vojaškega letalstva

 16. Jure Mikelj Jure Mikelj je rekel/-la:

  Na letošnji osrednji vaji SV Svizec 09, ki bo v naslednjih dneh potekala v Cerkljah ob Krki, bo predstavljen helikopter cougar z opremo za medicinsko evakuacijo (MEDEVAC).
  NGŠSV Šteiner je na današnji novinarski konferenci napovedal reorganizacijo BRZOL in 72.BR, saj se tema enotama zaradi osredotočenosti na 1.BR ni posvečalo toliko pozornosti, poleg tega imata v svoji sestavi večje število bataljonov (11 oz. 12) in takšna struktura jima ne omogoča preživetja. Omenjeni brigadi bosta v prihodnje izziv za SV.

 17. Jure Mikelj Jure Mikelj je rekel/-la:

  V Bruslju je potekalo jesensko srečanje ministrov za obrambo EU ob robu zasedanja Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose (GAERC). Na spletni strani MORS so ob tem zapisali:
  “Za izboljšanje razpoložljivosti in uporabe helikopterjev v okviru EDE (Evropska obrambna agencija) poteka več projektov. Usmerjevalni odbor EDE je 10. novembra 2008 odobril časovni načrt za program taktičnega usposabljanja pilotov helikopterjev, ki se bo začel izvajati leta 2010. Slovenija se zaveda, da je ključni problem glede razpoložljivosti helikopterjev pomanjkanje usposobljenih posadk, zato podpira pobudo EDE glede predlaganega koncepta programa usposabljanja. Slovenija je izrazila tudi interes za sodelovanje na vaji EX AZOR 2010 v puščavskem okolju v Španiji junija 2010 in je pripravljena sodelovati z enim ali dvema transportnima helikopterjema. Vaja EX AZOR 2010 je že vključena v načrt vaj SV za leto 2010.
  Ministri so v nadaljevanju razpravljali tudi o evropski floti za zračni transport (European Air Transport Fleet – EATF). Projekt EATF naj bi odpravil primanjkljaje evropskih zmogljivosti za strateški zračni prevoz. Za Slovenijo je ureditev strateškega zračnega prevoza ključnega pomena za izvajanje operacij kriznega upravljanja, pri čemer je treba zagotoviti hitro premestitev sil. Menimo, da bi se morala kljub vsemu Nato in EU na tem področju, da bi se izognila podvajanju pobud, tesneje povezovati, usklajevati in dopolnjevati. Slovenska vojska izvajanje strateškega zračnega prevoza rešuje na več načinov, in sicer s partnerskimi državami Nata, Nato Air Bridge, ACSA, zakupljenimi zmogljivostmi SALIS in SAC. Zaradi navedenega se Slovenija ne bo pridružila omenjenemu projektu.” Vir: MORS

 18. Jure Mikelj Jure Mikelj je rekel/-la:

  Posodobitev: Ob stoletnici slovenskega letalstva (trije članki iz Delove rubrike Znanost o slovenskih letalskih pionirjih).

 19. Jure Mikelj Jure Mikelj je rekel/-la:

  RTV SLO (video): Urjenje vojakov pred odhodom v Afganistan
  V prispevku je omenjeno, da bodo imeli cougarji enako oborožitev kot belli (2x mitraljez FN MAG 7,62 mm in 2x lanser nevodljivih raket – 7x 70 mm).

  Po nadgradnji bodo helikopterji dobili balistično zaščito, ki med drugim vsebuje oklep proti izstrelkom pehotnega orožja in naprave za odkrivanje projektilov. Potrebna medicinska oprema je bila v helikopterje vgrajena že predčasno. Vir: MORS

  Ob tem je nastala zmeda zaradi povezav med omenjeno nadgradnjo in napotitvijo v Afganistan (izjava poveljnika sil ob dnevu vojaškega letalstva), tako da sta morala politični in vojaški vrh pojasnjevati načrte v strateških dokumentih, slovenske cilje sil pri Natu, načrte za prihodnje napotitve v operacije in že (ne)sprejete odločitve vlade o napotitvah v Afganistan ter civilno-vojaške odnose (izpostavljena je bila domneva, da vrh vojske mimo vlade sprejema odločitve o napotitvi helikopterjev v Afganistan, s tem se je v medijih povezovalo tudi odstop državnega sekretarja Uroša Kreka, ta je domneve zavrnil in se kasneje odločil, da bo nadaljeval s svojim delom).

 20. Miha Miha je rekel/-la:

  Kar se mene tiče bi bilo najpametneje da za Afrganistan kupimo en par ruskih Mi-171sh. Ta helikopter z vso opremo tudi radarjem in oborožitvijo stane okoli 5 mio. $, medtem ko Cougar stane najmanj 3x toliko. Škoda se mi zdi Couguarje pošiljat v tisti afganistanski prah, ker bojo po vrnitvi samo še za stran vršt. Puščavski prah (fin pesek) se zažre v vse aparature in helikopter postane nevaren, obnova pa se več ne izplača. Lahko kupimo te helikopterje tudi od Hrvatov, saj jih najmanj 6 stoji v hangarju in se ne uporabljajo.

 21. Jure Mikelj Jure Mikelj je rekel/-la:

  Usposabljanje pilotov Letalske šole SV (Pilatus PC-9M hudournik) in usmerjevalcev podpore iz zraka (slovenski in ameriški vojaki, usposabljanje za ISAF):
  - MORS (foto),
  - zurnal24 (video),
  - 24ur (video).

 22. Jure Mikelj Jure Mikelj je rekel/-la:

  Revija Slovenska vojska (23.7.2010):
  - Certificiran prvi navajalec zračne podpore.
  - Baterija roland na največji vaji zračne obrambe in letalstva v Evropi.
  - Helikopterska vaja AZOR 2010.
  - Varuhi neba.
  - Že opazni rezultati štipendijskega sistema za pilote.

 23. Jure Mikelj Jure Mikelj je rekel/-la:

  Vaja varovanja slovenskega zračnega prostora z udeležbo italijanskih, madžarskih in slovenskih oboroženih sil:
  - Vsiljivec v našem zračnem prostoru (24ur) – video
  - Za nakup lovskih letal ni denarja (MMC RTV SLO) – video
  - Uspešno izvedena vaja izvajanja zaščite slovenskega zračnega prostora ADTRAC 2010 (SV, 28.10.2010)
  - Pišlar, Marko. 2010. Zavezniški lovci ščitijo zračni prostor Slovenije. Revija Slovenska vojska.

 24. Jure Mikelj Jure Mikelj je rekel/-la:

  Knific, Boris. CRO-SLO eskadrilja. Revija Obramba, november 2010.

  Šavc, Primož. Slovenski “air-policing”. Revija Obramba, november 2010.

  V slednjem prispevku je generalni direktor Direktorata za obrambno politiko Morsa izpostavil in razdelal temeljne premise razvoja in prihodnosti letalstva v Slovenski vojski.

 25. Jure Mikelj Jure Mikelj je rekel/-la:

  Pišlar, Marko. 2010. Z bojnim streljanjem do večje operativnosti. Revija Slovenska vojska.

 26. Jure Mikelj Jure Mikelj je rekel/-la:

  Nakupovalna mrzlica Ljubice Jelušič – razpis za nakup 38 oklepnih vozil (LKOV) 4×4, del naj bi jih dobil bataljon ZO

  Odgovor MORS (19.11.2010): Informacija glede nakupa lahkih oklepnih kolesnih vozil 4 x 4


  ‘Novi oklepniki so nujni’
  – video

 27. Jure Mikelj Jure Mikelj je rekel/-la:

  Srce letališča – dokumentarna oddaja o izgradnji kontrolnega stolpa in projektu celostne prenove Letališča Cerklje ob Krki.

  Oddelek za usmerjanje letalske podpore Slovenske vojske odličen na usposabljanju v ZDA

 28. Jure Mikelj Jure Mikelj je rekel/-la:

  Bojno streljanje Letalske šole z letali Pilatus PC-9M Hudournik

  Letalska prireditev AVIOFUN 2011 – 20 poletov za 20 let Slovenije: petek, 3. junij, letališče Edvarda Rusjana v Mariboru.

  Na vaji Italian Call 2011 tudi helikopterja Slovenske vojske

 29. Jure Mikelj Jure Mikelj je rekel/-la:

  Arko, Vincenc, Iztok Vavpetič in Iztok Racman. 2011. Kobra že 20 let. Revija Slovenska vojska.

  Oblak, Nataša. 2011. Letalski orožarji so nepogrešljivi partnerji pilotov. Revija Slovenska vojska.

 30. Jure Mikelj Jure Mikelj je rekel/-la:

  Urjenje usmerjevalcev združenega ognja (JTAC) na OSVAD Poček:
  - Ameriški lovec na noge dvignil Postojnčane (video)
  - Nepogrešljivi usmerjevalci ognja (video)

Leave a Reply